PRODUB PRIVATLIVSPOLITIK

Der henvises desuden til IYUNOs generelle privatlivspolitik, der kan findes på vores hjemmeside: https://www.sdimedia.com/privacy-policy/

Privatlivspolitik for Applikation og Ydelser

Dette dokument indeholder information om retningslinjer for håndtering af personoplysninger i Applikationen (Ydelser) for Produbs brugere, samt retningslinjer for brugen af såkaldte “cookies”. Ved at læse denne privatlivspolitik får du information om, hvem der administrerer dine personoplysninger, hvilke typer af personoplysninger data vi indsamler, og med hvilket formål, det juridiske grundlag for håndteringen af personoplysninger data, hvem de deles med, og hvilke rettigheder du har i forhold til overdragelse af dine personoplysninger til os ved brugen af Applikation og Hjemmeside. Vi behandler Applikationens (Ydelsernes) Brugere med fuld respekt for deres privatliv og yder beskyttelse af deres personoplysninger i henhold til gældende lov. Vi lægger vægt på, at registrering i Applikationen (eller på Hjemmesiden) er frivillig, men at man ved registrering som Bruger giver samtykke til vores brug af personoplysninger i overensstemmelse med indholdet i denne Produb Privatlivs-politik.

 1. Generelle bestemmelser
  1. Personoplysninger der behandles som følge af brug af Applikationen og i forbindelse med Ydelsen, behandles af IYUNO A/S’ Danmark (herefter: “IYUNO” eller “Dataansvarlige”).
  2. Det er muligt at kontakte Dataansvarlige:
   1. Ved e-mail til følgende adresse: privacy@iyuno.com
   2. Ved e-mail til den af Dataansvarlige udpegede databehandler: privacy@iyuno.com
   3. Via post til: IYUNO A/S, Dortheavej 4, DK-2400 København NV, Att. GDPR
 2. Definitioner
  1. Termerne brugt i denne Privatlivspolitik betyder følgende:
   1. Bruger – betyder:
    1. En myndig fysisk person interesseret i erhvervsmæssig deltagelse i Produktionsprocessen, særligt som underviser, skuespiller, sanger, instruktør, lydtekniker eller oversætter; eller
    2. En myndig fysisk person der fungerer som Juridisk Repræsentant for et barn under 18 år, og som er interesseret i barnets erhvervsmæssige deltagelse i Produktionsprocessen, særligt som underviser, skuespiller, sanger, instruktør, lydtekniker eller oversætter.
   2. Juridisk Repræsentant – en forælder med forældremyndighed eller en værge for et barn under 18 år.
   3. Applikation – en mobil applikation ejet af Dataansvarlige kaldet “Produb”, tilgængelig til styresystemerne Android og iOS.
   4. Hjemmeside – en internettjeneste baseret på teleinformationssystemet tilgængeligt på domænet: https://dk.produb.app/.
   5. Mobil enhed – en bærbar elektronisk enhed der gør brugeren i stand til at forbinde til, hente og sende data over internettet uden brug af netværkskabel, for eksempel en smartphone eller tablet.
   6. Betingelser og Vilkår – betingelser og vilkår for brug af Produb-applikationen. Tilgængelig på: https://dk.produb.app/betingelser-og-vilkar.
   7. Privatlivspolitik - dette dokument med eventuelle tilføjelser og ændringer samt IYUNOs generelle privatlivsregler, som de fremgår af IYUNOs hjemmeside.
   8. IYUNO-kunde – en virksomhed (en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed, som ikke er en juridisk person s) som er kunde hos IYUNO, som søger Brugere, der kan udføre arbejde på eller i forbindelse med en af Selskabet tilrettelagt Produktion. IYUNO-kunden har adgang til Applikationen, hvilket giver kunden mulighed for at dele IYUNO annoncer og at læse data som Brugerne har føjet til deres Profil.
   9. Produktion – sammenhængende kreative, organisatoriske og tekniske aktiviteter udført af IYUNO eller en IYUNO-kunde med henblik på at producere (især gennem lyd eller oversættelse) en specifik sprogversion af en film, et tv-program, en reklame eller et computerspil.
   10. Ansøgning – et tilbud fremsat af Brugeren på vilkår der fremgår af afsnit 6.1. i Betingelser og Vilkår.
   11. Jobtilbud fra IYUNO/IYUNO-kunde – information gjort tilgængelig i Applikationen af IYUNO eller IYUNO-kunde vedrørende det forhold, at der ledes efter Brugere til en Booking. Et Jobtilbud fra IYUNO/IYUNO-kunde indeholde generelle informationer vedrørende Produktionen, såsom Produktionens art, dato for arbejdets start- og sluttidspunkt i forbindelse med Produktionen samt krav til Brugeren. IYUNOs/IYUNO-kundens Jobtilbud kan også indeholde yderligere information såsom Honorar.
   12. Profil – en plads i IYUNOs system, der er stillet til rådighed for Brugeren for at gøre denne i stand til at tilføje, gemme, dele og redigere sine personoplysninger eller personoplysninger for den person han/hun er værge for som beskrevet i registreringsformularen omtalt i afsnit 4 i Betingelser og Vilkår, såsom navn, fødselsdato, telefonnummer, arbejdstype (underviser, skuespiller, oversætter osv.), professionel erfaring m.m.
   13. Booking – en kontrakt om arbejde eller serviceydelser, der forbinder en given Bruger og IYUNO eller en IYUNO-kunde, hvis indhold omhandler Brugerens involvering i en Produktionsproces.
   14. Foreløbig Aftale om Overdragelse af Rettigheder - en foreløbig aftale om overdragelse af ophavsret eller lignende rettigheder til arbejde underskrevet af Brugeren eller den umyndige som del af en Booking, som forpligter Brugeren til at indgå en Aftale om Overdragelse af Rettigheder på vilkår specificeret i den Foreløbige Aftale om Overdragelse af Rettigheder.
   15. Aftale om Overdragelse af Rettigheder – endelig aftale indgået på baggrund af den Foreløbige Aftale om Overdragelse af rettigheder.
   16. Profilering – system til automatisk eller manuelt at forbinde Brugerprofiler med Jobtilbud fra IYUNO/IYUNO-kunder, som beskrevet i afsnit 5.1. i Betingelser og Vilkår.
   17. Personoplysninger – information eller identificerende oplysninger omhandlende en identificeret eller identificerbar fysisk person som oplysningerne vedrører(“Datasubjekt”). Inddeling og kategorisering af personoplysninger uddybes nedenfor.
   18. GDPR – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), Databeskyttelsesloven samt IYUNOs generelle datapolitik.
   19. Modtager – fysisk eller juridisk person, offentlig instans eller anden enhed der er kommet i besiddelse af Personoplysninger.
   20. Ydelser – ydelser leveret af IYUNO som Dataansvarlig til Brugere og IYUNOs kunder, som beskrevet i afsnit 3 i Betingelser og Vilkår.
  2. Begreber brugt i denne Privatlivspolitik som ikke er defineret i afsnit 2.1 ovenfor, skal forstås i henhold til den betydning de har i de relevante bestemmelser i Databeskyttelsesloven og GDPR.
 3. Brugerens Personoplysninger
  1. Brugere som registrerer sig i Applikationen eller på Hjemmesiden på de vilkår, der er beskrevet i afsnit 4 i Betingelser og Vilkår og, giver Dataansvarlige følgende oplysninger:
   1. Fornavn(e) og efternavn,
   2. Fødselsdato,
   3. Bopæl,
   4. Køn,
   5. Telefonnummer,
   6. E-mailadresse,
   7. Arbejdstype,
   8. Erhvervserfaring (tidligere arbejde og karriereforløb),
   9. Uddannelse,
  2. Brugeren kan også frivilligt udfylde sin Profil med et profilbillede.
  3. For at registrere og oprette en Brugerprofil som Juridisk Repræsentant for et barn/en umyndig skal følgende informationer afgives:
   1. Eget fornavn og efternavn samt barnets/den umyndiges fornavn og efternavn,
   2. Barnets/ den umyndiges fødselsdato,
   3. Barnets den umyndiges bopæl,
   4. Barnets den umyndiges køn,
   5. Eget telefonnummer,
   6. Egen e-mailadresse,
   7. Barnets/den umyndiges arbejdstype,
   8. Barnets/ den umyndiges professionelle erfaring (herunder tidligere arbejde og karriereforløb),
   9. Barnets/ den umyndiges uddannelse,
   10. Barnets/ den umyndiges kendskab til fremmedsprog.
  4. Brugeren kan også frivilligt udfylde profilen med et profilbillede af barnet den umyndige.
  5. Brugere som har installeret Applikationen på deres mobile enhed, giver Dataansvarlige adgang til at se Brugerens IP-adresse.
 4. Juridisk grundlag for, formål med og regler for håndtering af Personoplysninger
  1. Brugeres Personoplysninger/data behandles i Applikationen og på Hjemmesiden efter gældende lovgivning og på grundlag af bestemmelserne i Databeskyttelsesloven, GDPR samt IYUNOs generelle Privatlivspolitik, som den forefindes på Selskabets hjemmeside.
  2. Brugerens Personoplysninger som er afgivet i registreringsprocessen beskrevet i afsnit 3.1-3.4, samt med de oplysninger, der er beskrevet i afsnit 3.5, og behandles med henblik på:
   1. t indgå en aftale med IYUNO vedrørende levering af Ydelser fra IYUNO til Brugeren, herunder særligt vedrørende Profilering,
   2. At tillade Brugeren at ansøge om og indgå aftaler om Booking.,
   3. Økonomisk og regnskabsmæssig afrapportering i sagen efter afsluttet Booking mellem IYUNO og Brugeren, og mulighed for at vurdere ethvert krav i forbindelse med gennemførelsen af den indgåede Booking mellem IYUNO og Brugeren,
   4. At sende markedsføringsmeddelelser vedrørende IYUNO eller betroede IYUNO-partnere, herunder særligt IYUNO-kunder.
  3. Det juridiske grundlag for håndtering af Personoplysninger beskrevet i afsnit 4.2 ovenfor er:
   1. I tilfælde hvor der indgås aftale med Dataansvarlige om levering af Ydelser fra IYUNO til Brugeren – oplysningernes nødvendighed i forhold til gennemførelse af denne aftale eller til at handle på Brugerens anmodning før en aftale med Dataansvarlige indgås,
   2. I tilfælde hvor Brugeren har afgivet Ansøgning og der indgås Foreløbig Aftale om Overdragelse af Rettigheder, Aftale om Overdragelse af Rettigheder og Booking – eller behovet for at kunne indgå Aftale om Overdragelse af Rettigheder og Aftale eller behovet for at kunne handle på Brugerens forlangende forud for indgåelse af Foreløbig Aftale om Overdragelse af Rettigheder, for Aftale om Overdragelse af Rettigheder og Booking, især fremsættelse af Jobtilbud,
   3. I tilfælde af økonomisk og regnskabsmæssige aftaler efter afslutning af Booking mellem IYUNO og Brugeren - opfyldelse af Dataansvarliges juridiske forpligtelser som følge af bestemmelser i skattelovgivningen,
   4. I tilfælde af opbevaring af Personoplysninger efter ophævelse eller gennemførelsen af kontrakten vedrørende levering af Ydelser fra IYUNO til Brugeren eller Bookingen IYUNO - juridisk legitimt behov fra Dataansvarliges side med henblik på mulighed for at afdække eventuelle krav vedrørende afviklingen af kontrakten eller Bookingen
   5. I tilfælde af udsendelse af reklamer - legitim interesse fra Dataansvarlige, eller fra tredjepart i forhold til Dataansvarlige, med henblik på brug af personoplysninger i direkte markedsføringsøjemed.
  4. Dataansvarlige afholder sig fra at overføre, sælge, udlåne eller på anden måde gøre Brugerens Personoplysninger tilgængelige for tredjepart, undtagen i de situationer beskrevet i afsnit 5 nedenfor eller såfremt Dataansvarlige modtager en relevant forespørgsel fra myndigheder, der handler inden for deres beføjelser.
  5. Som led i behandlingen af Personoplysninger benytter Dataansvarlige sig af passende tekniske midler og organisatoriske forholdsregler for at sikre et passende informationssikkerhedsniveau gennem brug af anerkendte teknologiske og organisatoriske standarder, der hindrer uautoriseret adgang til Personoplysninger og afsløring af disse, og for at beskytte mod at de misbruges, mistes, ændres eller ødelægges.
 5. Videregivelse af Personoplysninger
  1. Brugerens Personoplysninger deles med:
   1. Registrerede IYUNO-kunder der bruger Applikationen eller Hjemmesiden,
   2. Andre Applikations- og Ydelsesbrugere der deltager i samme Produktion, dog begrænset til navn, arbejdstype (underviser, skuespiller osv.) og profilbillede (såfremt et sådant er føjet til profilen).
  2. IYUNO-kunden, som Dataansvarlige har givet adgang til Brugerens Personoplysninger, træffer selvstændigt afgørelse om formålet med og midlerne for håndtering af disse personoplysninger og bliver derigennem Dataansvarlig for disse Personoplysninger. Som Dataansvarlig for Brugerens Personoplysninger er IYUNO-kunden selvstændigt ansvarlig for sikkerhed og håndtering af disse oplysninger i henhold til gældende lov, særligt i henhold til Databeskyttelsesloven og GDPR.
 6. Opbevaring af Personoplysninger. Datarettigheder for brugere. Profilering
  1. Brugerens Personoplysninger som beskrevet i afsnit 3 ovenfor bliver opbevaret af Dataansvarlige:
   1. Indtil Brugeren sletter sin profil, og medmindre Brugeren sletter sine Personoplysninger henblik på at etablere eller fortsætte samarbejde med IYUNO/IYUNOs kunde uden brug af Applikationen eller Hjemmesiden eller for at sende marketingbeskeder, eller hvis Brugeren sletter sin profil
   2. I den periode hvor eventuelle krav i forbindelse med Aftalen eller Kontrakten med IYUNO ikke er forældede, eller i den periode hvor der skal ske opbevaring af regnskaber eller regnskabsdokumenter vedrørende sådanne Kontrakter som følge af generelt gældende lovkrav, afhængig af hvilken af disse perioder der er længst.
  2. Efter den i afsnit 6.1 ovenfor beskrevne periode for opbevaring af Personoplysninger bliver disse slettet permanent eller anonymiseret (her i betydningen permanent og uigenkaldelig ændring af oplysningerne således at det ikke er muligt at kæde dem sammen med en specifikke fysisk person).
  3. Afgivelse af Personoplysninger er frivilligt, men (grundet procedurer og Applikationens art) nødvendig for at indgå aftale med IYUNO, hvis formål er at stille Ydelserne til rådighed på IYUNOs vegne og at foretage Bookinger mellem Brugeren og IYUNO eller en IYUNO-kunde. Hvis man nægter at afgive Personoplysninger, resulterer det i, at man ikke kan bruge Ydelserne eller Applikationens fulde funktionalitet (hvis man nægter at afgive de oplysninger, der er beskrevet i afsnit 3.2 ovenfor) eller er ude af stand til at indgå aftale om Bookinger.
  4. Dataansvarlige kan, i sin håndtering af Aftalen, hvis formål er at stille Ydelser til rådighed fra IYUNO til Brugeren, og såfremt Dataansvarlige har modtaget Personoplysninger fra Brugeren, som beskrevet i afsnit 3.1-3.4 ovenfor samt oplysninger beskrevet i afsnit 3.5 ovenfor, træffe beslutninger som er delvist automatiserede gennem Profilering. Sådanne beslutninger træffes på baggrund af en computeralgoritme som Dataansvarlige anvender, hvorefter de verificeres af Dataansvarliges autoriserede ansatte. Denne algoritme har indflydelse på, hvilke IYUNO-/IYUNO-kundeannoncer der er synlige for Brugeren.
  5. Brugeren hvis Personoplysninger behandles af IYUNO, har ret til at tilgå sine oplysninger og rette dem, slette dem, begrænse brugen af dem, modsætte sig behandlingen af dem og anmode om at de overføres til en anden dataansvarlig, hvilket skal ske i henhold til gældende regler.
  6. Brugeren er til enhver tid berettiget til, af personlige grunde- at gøre indsigelse imod - behandlingen af Brugerens Personoplysninger i tilfælde, hvor det juridiske grundlag for behandlingen er i den Dataansvarliges legitime interesse.
  7. For at udøve ovenstående rettigheder bedes man sende en passende besked til Dataansvarlige på følgende e-mailadresse privacy@iyuno.com
  8. I sager vedrørende behandling af Personoplysninger har Brugeren ret til at indgive klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk.
 7. Cookies
  1. Tjenesten anvender såkaldte cookies. Det er filer der gemmes på Brugerens Mobile enhed eller anden anvendt terminal ved brug af Hjemmesiden, som blandt andet indsamler statistiske data om Brugerens aktivitet. Brugeren kan til enhver tid slå brugen af cookies fra, så længe Brugeren er opmærksom på at dette i visse tilfælde kan besværliggøre brug af Applikationen. Hjemmesiden benytter følgende typer af cookies:
   1. Cookies der godkender login,
   2. Cookies der indsamler statistik og analyserer Brugerens aktivitet.
  2. Dataansvarlige benytter også analysesoftware fra tredjepart (Google Analytics), der lægger filer på Brugerens Mobile enhed eller anden anvendte terminal som gør dataindsamling om Brugeren mulig.
  3. Detaljeret information om muligheder for håndtering af cookies kan findes i softwareindstillingerne Brugeren anvender (på internetbrowserniveau). Såfremt man ikke ændrer indstillingerne for cookies, vil disse blive gemt på Brugerens Mobile enhed eller anden anvendt terminal.
 8. Afsluttende bestemmelser
  1. Privatlivspolitikken træder i kraft 20. november 2018.
  2. Dataansvarlige forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i denne Privatlivspolitik, særligt i tilfælde af følgende:
   1. Udvidelse eller ændring af Applikationens eller Hjemmesidens funktionalitet,
   2. Indførelse af nye Ydelser eller ændring i gældende ydelsers omfang, herunder indførsel af betaling for alle eller nogle af Ydelserne,
   3. Ændringer i de tekniske krav der skal være opfyld for at Applikationen eller Hjemmesiden kan køre, ændringer i de tekniske forudsætninger for levering af Ydelserne, indtrædelse af nye risici forbundet med levering af Ydelserne,
   4. Behov for at tilpasse Privatlivspolitikken efter gældende lovgivning,
   5. Behov for at tilpasse Ydelserne eller indholdet i Privatlivspolitikken efter domstolsafgørelser og administrative beslutninger, eller at tilpasse Privatlivspolitikken efter ”best practice” for levering af Ydelserne og beskyttelse af Brugeren.
  3. I tilfælde af omfattende ændringer i denne Privatlivspolitik bliver Brugeren informeret herom via besked om ændringerne til den e-mailadresse Brugeren har opgivet ved registrering.